مرا کشت

الا ای شخص دوم توی کشور

بدان آن قلب مغرورت مرا کشت

تو شادی از برای قدرت خویش

همانا روی مسرورت مرا کشت

به زیبایی ظاهر اولی تو

همان سیمای چون حورت مرا کشت

سرت خوش باد، بعد از انتخابات

سرور و پارتی و سورت مرا کشت

تو مهر آوردی و آزادی حرف

الا مردا، زر و زورت مرا کشت

برای انهدام خیل خاشاک

بسی مأمور و معذورت مرا کشت

سپاهی جمع کردی در بر خویش

بدان آن زور مزدورت مرا کشت

به ظاهر در میان خلق باشی

ولی آن باطن دورت مرا کشت

ز بهر نشر کذب اندر ولایت

نمی دانی که منشورت مرا کشت

به اصغرها رسد والا مقامی

و آن اعدام منصورت مرا کشت

هدایایت برای دولت غیر

و خرج جور و واجورت مرا کشت

که تو هستی به فکر آن خلایق

همان مهر و همان شورت مرا کشت

چراغی نیست در منزل ولیکن

برای مسجد آن نورت مرا کشت

برای صلح در عالم همانا

سفر تا خاور دورت مرا کشت

برای قطع دست اعتیاد، آن ...

حشیش و سیخ و وافورت مرا کشت

تورم نیست اما پول بهر

خرید سیب و انگورت مرا کشت

به بی برقی در این دوران و ایام

همانا هاله ی نورت مرا کشت

نباشد مرده ای در خاک، «بچه»

برو آن گریه بر گورت مرا کشت

.......................................................................

نظرات خود را اینجا بگذارید.

/ 0 نظر / 6 بازدید