رنگ و ریا

کشور که بگوید او شد از همه جا سر تر

در برف فرو شد سر، آخر شد و آخر تر

شد مرغ به چون گوهر، گوجه ز طلا زرتر

تایدم که ز انگشتر امروز شده سر تر

افکار بگیرند و اشرار بگویندش

آخر تو از این مردان دیدی به کجا شر تر

گر قلعه ی حیوانات خواندی تو بدانی خود (1)

فرق است میان ما، او است برابر تر

گفت او که بخشکاند از رنگ و ریا ریشه

حقا که چه خشکاندن، گشته است فزون تر تر

پنداشت که این ملت هستند خر و نافهم

خود از همه ی خر ها هستش به خدا خر تر

از ترس نمی باشد، بچه است تو می دانی

او جای خودش را گر کردست سراسر تر

این بچه که من گفتم نی «بچه» ی معروف است

چون زود عوض گردد، شد پوشک او گر تر

 

(1) جمله ی معروف کتاب «قلعه ی حیوانات» (Animal Farm) نوشته ی «جورج اورول»:

همه ی حیوانات برابرند، اما بعضی از حیوانات از دیگران برابرترند

 

بچه وبلاگش به چن جا باز کرد

تا شود معروف باری، آی زرشک

کن کلیکی روی اینجا یاورم

گر نظر داری. نداری؟ آی زرشک

/ 0 نظر / 6 بازدید