آنتی فیل-تر

اندر احوالات آن شیخ کلانتر صد عجب/ فیلتر آرد بر سر هر سایت بهتر، صد عجب


صد هزاران سایت را فیلتر نموده پیش از این/ چون بلاگ پارس را بنموده فیلتر، صد عجب


کرده عاصی ده هزار وبلاگ دار مرز و بوم/ صامت کشور نموده بی صداتر، صد عجب


قفل را باید گشاید از در راه هدف/ بر زند بر روی آن قفل گران تر، صد عجب


بهر شفافیت کارش در این شهر و دیار/ پشت ابرش ماه ها کرده نهان تر، صد عجب


چون بسازد پیشگیری از وقوع کار بد/ خویشتن بنموده آن یک کار بدتر، صد عجب

می گماند عالم و آدم خرند و بی سواد/ خود ز هر خر توی دنیا هست خرتر، صد عجب

«بچه» می داند که او مقصودش از این کار چیست/ هر کسی داند، عبث پر کرده دفتر، صد عجب!

دوش این شعرُ نوشتم، من ندانستم همی/  کاین چنین یک روزه گردد رفع فیلتر، صد عجب!!

هیچ دانی از چه رو فیل-تر نوشتم این چنین؟/ روی هم باشد شود این سایت فیلتر، صد عجب!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید