روز قدس

روز قدس بر همه ی قدس آفرینان گرامی باد.
ولی هرچی فکر می کنم نمی فهمم چرا تو تقویم روزی به اسم روز ایران وجود نداره!!
...................................................................................................................
می زند بر سر که مسجد را چراغ ها شکست

لیک گوید یک چراغ اندر حیاط خانه هست


برد آن را سوی مسجد، زان بکرده روشنش

گشته از تاریکی منزل چه مغرور و چه مست


می خوای نظرت رو بفرستی؟ یه ذره پایین تر، سر چارراه

/ 0 نظر / 6 بازدید