((با عرض معذرت از آبجی بزرگم  بابت کش رفتن روش غیر فعال کردن وبلاگ!!!))