گاویه را سرود «هالو» جان/ بهر سال و نکو و پر برکت

«بچه» می گوید آن چه را که گذشت/ اندر این سال جنبش و حرکت

 

سال خط خوردن صلاحیت/ سال کاندیدا ها رو کردن رد

اقتدار رئیس مردمی و/ رأی تاریخ و شصت و چن درصد

 

سال زندان هرکه راه افتد/ سال اعدام هرکه حق گفته

نتوان زان گذشتن و رفتن/ پول نفتای مملکت مفته؟

 

سال قتل ندا و دیگرها/ سپر سبز مردم و شورش

نه که کار یگان ویژه بود/ همه ی فیلم ها غلط بودش

 

سال کشتار معترض ها و/ انهدام خس است و خاشاک است

که دروغ باشد آن، همه دانیم/ گفته هایی که حرف باراک است

 

سال شومی که شد در آن معلوم/ اشتباهی که کرده یک دنیا

هیچ کس حرف حق نزد غیر از/ آن یکه چوبین صدا سیما(1)

 

سال قطع کانال بی بی سی/ سال تجدید فیلتر و قفل است

سال در آن دروغ و نیرنگا/ بس فراوان همچنان نقل است

 

موش دولت در این چنین سالی/ بس که خورد از من و تو گاوی شد

نی که گاو، او دهد به ما شیری/ بس پشیمان ز گفته راوی شد

 

سال تقسیم عادلانه ی فقر/ سال شلوار را رفو کردن

سال کو گاوها در آن شاخی/ تا ته جیب ما فرو کردن

 

سال تکرار حرف تکراری/ «نی که ما بلکه دشمنا خستن»

سال به برکت خس و خاشاک/ روز قدس و رکورد بشکستن

 

تو چه نیک دانی و چه بد او را/ سال سی را پانزدهش بگذشت

حال بینیم که بهر نصف دگر/ خواب ها دیده و چه را بنوشت

 

(1) منظور از چوبین همون پینوکیوه