یک سال دیگر گذشت.

یک به بیست و دو اضافه شد.

اصلن چه اهمیتی دارد این جمع زدن؟

بالاخره یک روز

دیر یا زود

به تساوی نهایی می رسم.

 

خدا کند

تا پایان این معادله

خودم باشم

خودم بمانم

خدا کند این بچه هرگز بزرگ نشود...

 

پی نوشت: از همه ی کسانی که زادروزم را تبریک گفتند بی نهایت سپاسگزارم