دیریست که از مسیر خود گم شده ایم

دریا نشدیم و پر تلاطم شده ایم

بس حرص به جاه و مال دنیا داریم

آدم نشده اسیر گندم شده ایم