هر مشکل ریز کار این اجنبیاست

هر جنگ و ستیز کار این اجنبیاست

این نرخ تورمی که در کشور ماست

شک نیست عزیز کار این اجنبیاست

شب های مناظره، نمودار دروغ

وآن واژه ی چیز کار این اجنبیاست

گر برق بگیرد از فرو کردن سیخ

در توی پریز کار این اجنبیاست

اموال مرا اگر بریزی در جوی

خوش باش، بریز، کار این اجنبیاست

هرکس که به پست و منصبی نایل گشت

چسبیده به میز کار این اجنبیاست

وبلاگ هنرمند اگر در کشور

فیلتر شده نیز کار این اجنبیاست

هر ماه اگر سفر کند آن زاهد

پاریس و ونیز کار این اجنبیاست

ای بچه اگر شده همه ملت ما

بیمار و مریض کار این اجنبیاست

از اجنبیا تمام بدبختی ماست

محمود عزیز کار این اجنبیاست

 

برای این پست، دوستان شعرهای زیبایی کامنت کردند که در ادامه ی مطلب می خوانید


 

آقای خلیل شفیعی:

 

گر گفت کسی به شاعری شوش علی

هی مزه بزیر کار این اجنبیاست

 

 

آقای علی اصغر نجفی (اغو):

هرکس که کندتو مایتابه! چو سوسیس

هی جیزو ولیز، کار این اجنبیاست

 

استاد چیز:

هر چیز و وجیز کار این اجنبیاست

گفتار نچیز کار این اجنبیاست

پیروز شود چو چیز بر بی همه چیز

این میهن چیز،  کار این اجنبیاست

گشته است خدا یاور این چیز...

آزادی چیز،  کار این اجنبیاست

 

ستاره:

 

ای بچه نکن با دمشان هی بازیچشمک

گویند که بچه، بچه ی اجنبیاستمن نبودم

 

 

گل تی تی:


هر شعر علی که خوب و پر ز نکته هاست
باور تو بکن که حرف و شعرش همه راست
گر گفته علی به شعر خود این حرفا
دانم که علی مخالف اجنبیاست