در کشور ما مشکل اگر هست بگو نیست

گر خاک سر کوچه به سر هست بگو نیست

گر همچو خری مانده به گل عاطل و باطل

یا که گل آن تا به کمر هست بگو نیست

از نرخ تورم که رود روی به بالا

دندانت اگر روی جگر هست بگو نیست

هر کس که دغلباز و دورو نیست بگو هست

برعکس، پینوکیو اگر هست بگو نیست*

این دیلم و باتوم که زد توی سر تو

یا شیشه ی نوشابه مگر هست؟ بگو نیست

توقیف اگر فیلم شود پشت سر هم

فیلتر به وب اهل هنر هست بگو نیست

بخشیدن خاک وطن خویش به اغیار

گر بیش ز دوران قجر هست بگو نیست

چون بچه اگر راحت و آسایش خواهی

هر نیست بگو هست و به هر هست بگو نیست

 

* پس از تحقیقات فراوان متوجه شدم که کلمه ی «پینوکیو» روی حرف ی (اولی نه، دومی) تشدید دارد و اکثر مردم، حتی کارلو کولودی، نویسنده ی داستان، اشتباه می کردند!!